Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BBLubricants s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné, upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost BBLubricants s.r.o. se sídlem v Karla IV. 237, Uherský Brod, IČ 02715121 jako kupující/prodávající. Tyto VOP jsou součástí kupních smluv avylučují platnost jakýchkoliv všeobecných nebo jiných dodacích podmínek kupujícího a prodávajícího. Odchylky od tohoto ujednání jsou platné jen tehdy, stanovuje-li to platná smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Změny nebo doplňky těchto VP musí být písemně potvrzeny mezi kupujícím a prodávajícím.

2. Ochrana informací
2.1 Neveřejné informace technického a obchodního charakteru, které kupující poskytne prodávajícímu, považuje kupující za své obchodní tajemství. Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto
informace třetí osobě a nesmí je využít pro sebe nebo pro jiného. Prodávající je oprávněn sdělovat třetím stranám jakékoli informace o smluvním vztahu s
kupujícím (včetně samotné existence takového vztahu) pouze na základě písemného svolení kupujícího. Při porušení tohoto závazku je prodávající povinen nahradit kupujícímu škodu tím vzniklou.

3. Kupní smlouva
3.1 Kupní smlouva vzniká zpravidla na základě písemné objednávky kupujícího písemným a bezvýhradným potvrzením objednávky prodávajícím. Objednávka musí být potvrzena nejpozději do tří pracovních dnů od jejího doručení. Pokud objednávka do této doby nebude potvrzena,
bude se mít za to, že ji prodávající bez výhrad akceptuje.Provedení jakýchkoliv změn prodávajícím v objednávce předložené kupujícím nezakládá vznik kupní smlouvy. V takovém případě se jedná o návrh na uzavření kupní smlouvy předložený prodávajícím kupujícímu a smlouva vznikne až dnem doručení souhlasného vyjádření kupujícího k tomuto návrhu prodávajícímu.
3.2 Kupní smlouva může vzniknout také na základě písemné objednávky kupujícího dodáním
zboží uvedeného v objednávce prodávajícím a jeho převzetím kupujícím.
3.3 Kupující uvede v objednávce alespoň tyto údaje, které tvoří podstatné náležitosti kupní
smlouvy:
• Identifikaci kupujícího, obsahující jeho obchodní firmu, sídlo a IČO
• specifikaci požadovaného zboží,
• požadované množství,
• jednotkovou kupní cenu,
• termín a místo dodání.
3.4 Dokud kupující neobdrží písemné potvrzení objednávky nebo dle čl. 3.1. neplatí, že objednávka byla akceptována, může objednávku bez nároku prodávajícího na náhradu škody odvolat, a to písemně nebo i telefonicky s dodatečným písemným potvrzením tohoto odvolání.
3.5 Odchylky a dodatky prodávajícího obsažené v potvrzené objednávce jsou platné pouze tehdy, pokud s nimi kupující dodatečně písemně vysloví souhlas. Jinak platí takové odchylky a dodatky za nenapsané.
3.6 Změny kupní smlouvy po jejím uzavření jsou možné pouze po dohodě obou stran písemnou formou.
3.7 Za písemnou objednávku nebo potvrzení objednávky se považuje i písemnost zaslaná faxem nebo e-mailem.

4. Kupní cena
4.1 Dohodnutá kupní a prodejní cena je pevná bez DPH a zahrnuje veškeré vedlejší náklady prodávajícího. Ke změně kupní ceny je prodávající oprávněn pouze v případě, bylo-li to výslovně dohodnuto v kupní smlouvě.

5. Dodací podmínky
5.1 Pokud není v potvrzené objednávce uvedena dodací lhůta, platí za dohodnutou dodací lhůta 7 kalendářních dní, která běží od doručení objednávky prodávajícímu. Dodávky před dohodnutou lhůtou lze uskutečnit pouze se souhlasem kupujícího. Předčasně došlé dodávky, které nebyly kupujícím odsouhlaseny, budou odmítnuty, nebo u kupujícího uskladněny na náklady prodávajícího. Prodávající je povinen na své náklady provést veškerá opatření k dodržení dodací lhůty.
5.2 Prodávající je povinen zboží dodat do místa uvedeného v objednávce s odpovídajícím dodacím listem. Není-li v objednávce uvedeno místo dodání, platí za dohodnutou dodací parita DAP závod kupujícího dle INCOTERMS 2010.
5.3 Na každou dodávku vystaví prodávající dodací list, který bude obsahovat alespoň tyto údaje:
• Označení prodávajícího a kupujícího,
• číslo dodacího listu,
• číslo objednávky,
• množství a druh zboží, včetně označení artiklu kupujícího,
• datum dodání,
• razítko a podpis prodávajícího.
5.4 Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, bez ohledu na sjednanou dodací podmínku, vždy převzetím zboží kupujícím.
5.5 Prodávající je povinen opatřit zboží takovým obalem, který zajistí přiměřenou ochranu zboží před poškozením, při současném umožnění jeho manipulace běžnými manipulačními prostředky.
5.6 V případě dodávky chemických látek nebo přípravků je prodávající povinen zajistit veškeré náležitosti vyplývající z platné legislativy (aktuální bezpečnostní list, označení na obalech) a tyto přiložit k zásilce.
5.7 Při prodlení s dodáním zboží má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny zboží s DPH, které prodávající podle smlouvy nedodal, a to za každý den prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není nijak dotčeno ani omezeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené nedodáním sjednaného počtu kusů
zboží. Prodlení prodávajícího s dodávkou zboží o více než 30 kalendářních dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy. Uplatnění smluvní pokuty nezbavuje kupujícího práva na náhradu veškerých vícenákladů, které mu opožděním dodávky vznikly. Kupující prohlašuje, že bude aktivně pracovat na minimalizaci takových vícenákladů.
5.8 Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud není dodáno včas anebo řádně, tzn.vykazuje vady. Kupující může takovou dodávku převzít celou, částečně, nebo ji zcela odmítnout. Veškeré náklady s tímto spojené (přebalení, skladování apod.) jdou k tíži prodávajícího.
5.9 Dohodnutý nebo kupujícím určený způsob dopravy je prodávající povinen dodržet. Dodávka se uskutečňuje v dohodnutém čase na smluvené místo dodání. Prodávající je povinen zboží pojistit až do místa dodání. Vyúčtovaný vratný obal nebude kupujícím zaplacen, ale franko vrácen, pokud se strany nedohodnou jinak. Za poškození během přepravy zboží, které je způsobeno nedostatečným nebo nevhodným obalem, zodpovídá prodávající, i když dodávku zboží v místě určení kupující převezme.

6. Platební podmínky
6.1 Kupní cena bude fakturována po převzetí každé dodávky kupujícím obchodními fakturami se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud nebude dohodnuto jinak. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu a prodávající je povinen ji doručit do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení kupujícímu.

7. Dokumentace a podklady
7.1 Veškeré výkresy, výpočty, modely, vzorky a všechny ostatní podklady poskytnuté prodávajícímu jsou duševním vlastnictvím kupujícího. Bez písemného svolení kupujícího nesmějí být žádným způsobem poskytnuty třetím osobám ani využity prodávajícím jinak než pro účely dodávek pro kupujícího.

8. Záruka a reklamace
8.1 Prodávající plně zaručuje, že dodané zboží je bez jakýchkoliv faktických či právních vad a že bude po dobu minimálně 24 měsíců, není-li v dílčí kupní smlouvě dohodnuta jiná záruční doba, způsobilé pro použití jak ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. U dodávek dílů určených k montáži do finálního výrobku prodávající poskytuje záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců ode dne převzetí hotového výrobku konečným spotřebitelem.
8.2 Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dodání zboží kupujícímu. Kupující není povinen kontrolovat, a to ani namátkově, dodané zboží. Toto ustanovení nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu dodávky. Vady na zboží lze reklamovat kdykoliv v průběhu záruční doby.
8.3 Vady množství je kupující povinen reklamovat do 15 pracovních dnů od obdržení zboží písemně na adresu prodávajícího. Přitom je povinen prodávajícímu umožnit případnou prohlídku zboží.
8.4 Prodávající je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení. Z hlediska posouzení závad je vždy rozhodující stanovisko vstupní kontroly kupujícího.
8.5 V případě, že je reklamace uznána, může kupující uplatnit u prodávajícího tyto
nároky:
• odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího
zboží a odstranění právních vad,
• odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od kupní smlouvy.
8.6 Volba mezi výše uvedenými nároky náleží výhradně kupujícímu. Kupující může uvedené nároky použít buď pro celou dodávku nebo jenom u její určité části. V případě provedení opravy dodaného zboží nebo náhradní dodávky zboží začíná běžet záruční doba znovu dnem následujícím po předání opraveného nebo náhradního zboží. Uznáním reklamace prodávajícím vzniká kupujícímu právo požadovat po něm úhradu veškerých vícenákladů, které mu tímto vznikly.
Kupující prohlašuje, že bude aktivně pracovat na jejich minimalizaci.
8.7 Pokud prodávající během 5 pracovních dnů od oznámení vady nezareaguje, je kupující oprávněn na náklady a riziko prodávajícího reklamovanou dodávku vrátit.
8.9 Kupující je povinen zajisiti a ověřit vhodnost a kompatibilitu chemických látek v provozu, zajistiti vhodné podmínky, aby nedošlo k degradaci či špatnému skladování látek, která způsobuje snížení funčknost a vlastností zboží nedodržením doporučených pokynů.
8.9 Prodávající jako výrobce, dovozce nebo distributor odpovídá za prokazatelné škody způsobené nekvalitním provedením výrobku do výše 100.000 CZK.

9. Průmyslová práva
9.1 Prodávající se zavazuje zbavit kupujícího jakýchkoli nároků třetích stran z hlediska možného porušení jejich průmyslových práv. Toto ustanovení platí i pro případ narušení průmyslových práv subdodavatelem prodávajícího.
9.2 Výjimkou z předchozího ustanovení je pouze případ, kdy prodávající vyrábí podle výkresové dokumentace nebo referenčních vzorků kupujícího, o nichž neví, že porušují
průmyslová práva třetích osob.
9.3 Prodávající je na výzvu povinen kupujícímu předložit informaci o právech průmyslového vlastnictví jím vlastněných nebo licencovaných prodávajícímu za účelem výroby zboží dodávaného kupujícímu.
9.4 Kupující a prodávající se budou navzájem informovat o možných rizicích porušení průmyslových práv třetích osob a spolupracovat v předcházení takovým narušením.

10. Závěrečná ustanovení
10.1 Neplatnost některého ze smluvních ustanovení nemá vliv na platnost ustanovení
ostatních.
10.2 Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé na základě těchto všeobecných nákupních podmínek se řídí právem České republiky
10.3 Veškeré spory vznikající z těchto všeobecných obchodních podmínek a kupních smluv, související s jejich vznikem, prováděním a zánikem, jakož i spory o jejich platnost se strany pokusí nejdříve řešit vzájemným jednáním a dohodou. Nepodaří-li se takovým způsobem spor vyřešit, bude tento spor řešit s konečnou platností Rozhodčí
soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Olomouci podle jeho Řádu a Pravidel, a to jedním rozhodcem. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce.
10.4 Tyto všeobecné nákupní podmínky jsou platné od 1. 1. 2022.